ผลงานของน้องๆ คนเก่ง

จากการส่งผลงานเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมประจำเดือนต่างๆ

กับสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนศูนย์ภาษาไทยคลาสสิค
ผลงานนักเรียนโรงเรียนศูนย์ภาษาไทยคลาสสิค

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

press to zoom
1/15
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

วันลอยกระทง

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันลอยกระทง

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนช้างน้อยซูริก
ผลงานนักเรียนโรงเรียนช้างน้อยซูริก

press to zoom
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

วันลอยกระทง

press to zoom
1/22
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

press to zoom
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน "วันเยาวชนแห่งชาติ"

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน "วันเยาวชนแห่งชาติ"

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน "วันเยาวชนแห่งชาติ"

press to zoom
ผลงานของนักเรียน
ผลงานของนักเรียน

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม " วันแม่แห่งชาติ"

press to zoom
ผลงานเด็กหญิงอลิตา วนิดา เรคสไตน์เนอร์
ผลงานเด็กหญิงอลิตา วนิดา เรคสไตน์เนอร์

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม " วันแม่แห่งชาติ"

press to zoom
 • วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 22 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 5 ตุลาคม 2562 คุณอัญชลี อ่วมปลิก ประธานสมาคมฯ ร่วมงานอาหารและวัฒนธรรมไทย ทิชิโน 2562

 • วันที่  26 ตุลาคม 2562 กิจกรรมสมาคมครูไทยฯ สัญจร เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 7 ปีของโรงเรียนภาษาไทยต้นกล้า

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ  Katholisches Pfarreiheim St. Nikolaus Engelgasse 1, 9450 Altstätten (SG)

 • 23 พฤศจิกายน 2562

 1. กิจกรรมสมาคมครูไทยฯ สัญจรเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนช้างน้อย ซูริก ในชั้นเรียนสวัสดีเล่ม 1 และสวัสดีเล่ม 2

 2. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมเตรียมงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 3. แต่งตั้งเหรัญญิกใหม่แทนคุณจิณณพัต  อิมเปร์ราโตรี ที่จะย้ายถิ่นฐานที่พำนัก ที่ประชุมได้ พิจารณาเลือกตั้ง คุณเบญจมาภรณ์ โรถัค เป็นเหรัญญิกคนใหม่และรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารเช่นเดิม เพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยตำแหน่งเหรัญญิกมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ คุณจิณณพัต  อิมเปร์ราโตรี

 • 25 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและอำลา เนื่องในโอกาส ครบวาระการดำรงตำแหน่งของ คุณเพ็ญประภา ภุมรินทร์ ที่ปรึกษา และคุณอรทัย ปัญญากิจ เลขานุการโท ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรม Bellevue Palace กรุงเบิร์น

 • วันที่ 18 มกราคม 2563 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและร่วม รับประทานอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.   2563  เป็นต้นไป  สมาคมฯ จะได้รับเงิน สนับสนุนจากคุณพี่วันดี สุวรรณทัต ไมเยอร์ ในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับสำหรับเด็กๆ เช่น รางวัลในโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เป็นต้น

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์2563 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เข้าทำการหารือและพูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูต นายจักรี ศรีชวนะ  ณ กรุงเบิร์น พร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ

 • วันที่ 21 มีนาคม 2563 โครงการเสริมสร้างพลังใจเชิงบวกแก่ครูอาสาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

 • วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ 2563 / 2020 เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

 • วันที่ มิถุนายน 2563 เว็บไซต์สมาคมฯ www.tach-swiss.ch เปิดให้บริการ

อ่านรายละเอียดกิจกรรมพร้อมส่งผลงานได้ที่ Facebook หรือ <<ลิงก์นี้>>เลยค่ะ