top of page

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือนต่างๆ กับสมาคมครูฯ

 • วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 22 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 5 ตุลาคม 2562 คุณอัญชลี อ่วมปลิก ประธานสมาคมฯ ร่วมงานอาหารและวัฒนธรรมไทย ทิชิโน 2562

 • วันที่  26 ตุลาคม 2562 กิจกรรมสมาคมครูไทยฯ สัญจร เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 7 ปีของโรงเรียนภาษาไทยต้นกล้า

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ  Katholisches Pfarreiheim St. Nikolaus Engelgasse 1, 9450 Altstätten (SG)

 • 23 พฤศจิกายน 2562

 1. กิจกรรมสมาคมครูไทยฯ สัญจรเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนช้างน้อย ซูริก ในชั้นเรียนสวัสดีเล่ม 1 และสวัสดีเล่ม 2

 2. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมเตรียมงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 3. แต่งตั้งเหรัญญิกใหม่แทนคุณจิณณพัต  อิมเปร์ราโตรี ที่จะย้ายถิ่นฐานที่พำนัก ที่ประชุมได้ พิจารณาเลือกตั้ง คุณเบญจมาภรณ์ โรถัค เป็นเหรัญญิกคนใหม่และรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารเช่นเดิม เพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยตำแหน่งเหรัญญิกมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ คุณจิณณพัต  อิมเปร์ราโตรี

 • 25 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและอำลา เนื่องในโอกาส ครบวาระการดำรงตำแหน่งของ คุณเพ็ญประภา ภุมรินทร์ ที่ปรึกษา และคุณอรทัย ปัญญากิจ เลขานุการโท ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรม Bellevue Palace กรุงเบิร์น

 • วันที่ 18 มกราคม 2563 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและร่วม รับประทานอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.   2563  เป็นต้นไป  สมาคมฯ จะได้รับเงิน สนับสนุนจากคุณพี่วันดี สุวรรณทัต ไมเยอร์ ในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับสำหรับเด็กๆ เช่น รางวัลในโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เป็นต้น

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์2563 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เข้าทำการหารือและพูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูต นายจักรี ศรีชวนะ  ณ กรุงเบิร์น พร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ

 • วันที่ 21 มีนาคม 2563 โครงการเสริมสร้างพลังใจเชิงบวกแก่ครูอาสาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

 • วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ 2563 / 2020 เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

 • วันที่ มิถุนายน 2563 เว็บไซต์สมาคมฯ www.tach-swiss.ch เปิดให้บริการ

QR code pim 79712.jpg
bottom of page