top of page

การปฏิบัติงานของสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2565/2022- พฤษภาคม 2566/2023

ข่าวดี!!! โครงการ 10 ปีจิตอาสา “ปันเวลาสู่การพัฒนาครูจิตอาสาสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยใน
สวิตเซอร์แลนด์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565 จากกรมพัฒนาการสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมของสมาคมฯ ประจำปี 2565/2022- พฤษภาคม 2566/2023


กุมภาพันธ์ : 11.02.2022
คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับเกียรติให้เข้าพบคุณอาทิตย์ สามพายวรกิจ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น เพื่อส่งมอบหนังสืออ่านเล่น ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย และ สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้ร่วมกันจัดทำ
ขึ้นมาเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสมาพันธรัฐสวิสกับประเทศไทย เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในเครือสมาคมฯ ไว้สำหรับให้เด็กนักเรียนได้อ่านหรือให้คุณครูอ่านให้เด็กๆ ฟัง เพราะในหนังสือจะมีทั้งหมด 5 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน 
ภาษาฝรั่่งเศสและภาษาอิตาลี โดยอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม ได้ประพันธ์เรื่อง ขอบคุณแม่ค่ะ และเทศกาลไทย ส่วนเรื่อง 90 ปีมิตรภาพระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ประพันธ์โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น

 

เมษายน : 30.04.2022
ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นการเข้าพบกับเอกอัครราชทูต นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ ที่มาประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ทางสมาคมฯ ขอกราบขอบพระคุณทางสถานเอกอัครราชทูตมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ทำให้ตัวแทนเครือข่ายคนไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน พร้อมเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและขนมหวานแสนอร่อย ท้ายสุดทำให้ทุกคนที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ได้รับพลังบวกกลับมาเพื่อทำงานจิตอาสากันต่อไป

พฤษภาคม : 7 .05.2022

ตัวแทนสมาคมฯ คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล และคณะครูอาสาจากโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา ได้ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่โรงเรียนช้างน้อย ซูริก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเรียนการสอน ทานอาหารมื้อกลางวันร่วมกัน และทางโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวาได้ผลิตสื่อการสอนมาแบ่งปันให้กับโรงเรียนช้างน้อยด้วยนะคะ

 

มิถุนายน

สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ขอนำเสนอกิจกรรมการอ่านหนังสืออ่านเล่นให้น้องฟัง

กรกฏาคม ไปออกร้านเพื่อหารายได้เข้าสมทบทุนในสมาคมฯ ในเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต เทศกาลไทยที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2022 ในงานนี้ทางสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้ไปออกร้านขายเครื่องดื่ม เพื่อหาทุนสนับสนุนการทำกิจกรรม
ของสมาคมฯ

สิงหาคม : 27.08.2022

ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล ได้เดินทางไปร่วมงานวันปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนช้างน้อย ซูริก ซึ่งได้ย้ายสถานที่โรงเรียนจาก GZ ไปที่ FGZ (Feies Gymnasium Zürich) ท้ายนี้สมาคมฯขอเป็นกำลังใจให้ครูอาสาโรงเรียนช้างน้อยทุกคนนะคะ

 

กันยายน 
14.09.2022 สมาคมฯ ได้รับเกียรติให้ไปร่วมงาน „LE BUSTE DU ROI BHUMIBOL À LAUSANNE“ “พระภูมิบาล โลซานน์รำลึก” ที่Thai Pavilion, Denantou Park, Launsanne ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

17-18.09.2022 จัดทำโครงการ 10 ปีจิตอาสา “ปันเวลาสู่การพัฒนาครูจิตอาสาสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์”

พฤศจิกายน : 05.11.2022

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการครั้งที่ 4 ที่ทางสมาคมฯ จัดให้เป็นเวทีทดสอบความรู้ความสามารถของเด็กนักเรียนลูกครึ่งไทยสวิสที่มาเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยกับโรงเรียนในเครือสมาคมฯ ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ณ Reformiertes Kirchenzentrum Oberdorfstrasse 7, 5415 Nussbaumen AG

 

ธันวาคม : 
2.12.2022 ตัวแทนสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ให้เข้าร่วมงานวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Bellevue Palace, Bern ซึ่งในงานก็จะมีการรำอวยพร รำสี่ภาคและการแสดงโขน ตอน หนุมานและนางสุวรรณมัจฉา พร้อมกับวิดีทัศน์การท่องเที่ยวเมืองไทย

30.12.2022 เยี่ยมชมและพบปะคณะครูอาสาที่วัดไทยนอร์เวย์ มิตรภาพที่ดีระหว่างครูอาสาในสวิตเซอร์แลนด์กับครูอาสาจากวัดไทยนอร์เวย์

มกราคม : 16.01.2023

คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล ตัวแทนคนไทยในเมืองคัวร์ ตัวแทนชมรมไทยสวิตเซอร์แลนด์ /โรงเรียนไทยสวิตฯอาคเนย์ ประธานสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ และประธานสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรปได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น โดยท่านเอกอัครราชทูต นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ และที่ปรึกษาคุณอดิพลิน ภาณุพงศ์ ให้เข้าพบและต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และผู้ติดตาม พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ ที่โรงแรม Stern เมืองคัวร์ และเดินทางต่อไปที่ดาโฟส (Davos) เพื่อเข้าร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) 
ในครั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูต นายจิตติพัฒน์ ทองประเสิรฐ ได้เปิดโอกาสให้คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล แนะนำตัวเองและกล่าวถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์ การก่อตั้งสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์และการที่สมาคมฯ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาในเดือนพฤษภาคม 2023 พร้อมกับประวัติและสถานที่สำคัญๆ ของเมืองคัวร์บางส่วนให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ทราบด้วย

พฤษภาคม : 27-29.05.2023

การเป็นตัวแทนจัดประชุมสามัญประจำปีสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป

collage cert.jpg
bottom of page